Правила внутрішнього трудового розпорядку
виконавчого апарату Косівської районної ради

 1. Загальні положення
  1. Обов’язок і права кожного громадянина України - сумлінна праця по обраній ним професії, спеціальності, посаді, дотримання трудової дисципліни. Трудова дисципліна забезпечується створенням організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.
  2. Правила внутрішнього трудового розпорядку приймаються з метою сприяння вихованню у працівників сумлінного ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, своєчасного і якісного виконання поставлених завдань.
  3. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх працівників виконавчого апарату районної ради.
 2. Порядок прийняття і звільнення працівників
  1. При прийомі на роботу районна рада зобов’язана вимагати від працівника:
   1. Подання трудової книжки, оформленої в установленому порядку, а якщо працівник поступає на роботу вперше – довідки про останнє заняття. Звільнені з лав армії зобов’язані подати військовий квиток. Подання паспорту відповідно до законодавства про паспорти.
   2. Прийом на роботу без вказаних документів забороняється. При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, районна рада зобов’язана вимагати від працівника диплом або інший документ про освіту (або професійну підготовку).
   3. Прийом на роботу оформляється розпорядженням, яке доводиться до відома працівнику.
  2. При поступленні працівника на роботу, або при переводі його в установленому порядку на іншу роботу районна рада зобов’язана:
   1. Ознайомити працівника з роботою, що йому доручається, умовами і розміром оплати праці, посадовою інструкцією.
   2. Ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором.
  3. Вести на всіх працівників трудові книжки в передбаченому законом порядку.
  4. Видавати в день звільнення працівника трудову книжку з внесеними в неї записами про звільнення і проводити з ним повний розрахунок.
  5. При розірванні трудового договору з ініціативи районної ради працівнику в день звільнення вручається під розпис копія розпорядження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 3. Основні обов’язки працівників
  1. Працівники зобов’язані:
   1. Чесно працювати, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно виконувати доручення керівництва районної ради та її виконавчого апарату.
   2. Підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельно виконувати завдання.
   3. Покращувати якість роботи, не допускати упущень у роботі.
   4. Дотримуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, які передбачені відповідними правилами та інструкціями.
   5. Приймати міри по усуненню причин та умов, які перешкоджають нормальній роботі, і терміново повідомити про це керівництво районної ради.
   6. Утримувати своє робоче місце в чистоті та справному стані, а також дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.
   7. Ефективно використовувати техніку та інше офісне обладнання, бережно відноситись до нього, економно та раціонально використовувати витратні матеріали, електричну енергію та інші матеріальні ресурси.
   8. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, кваліфікації, визначається єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт та професій робочих, кваліфікаційним довідником посад службовців, а також технічними правилами, посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими в установленому порядку, дорученнями керівництва районної ради та її виконавчого апарату.
 4. Основні обов’язки районної ради
  1. Районна рада зобов’язана:
   1. Правильно організувати працю працівників, щоб кожен працівник по своїй спеціальності та кваліфікації мав закріплене за собою робоче місце, своєчасно був ознайомлений з встановленим завданням і забезпечений роботою протягом всього робочого дня.
   2. Забезпечити здорові та безпечні умови праці, справний стан техніки та іншого офісного обладнання, а також нормативні запаси витратних матеріалів необхідних для безперебійної і ритмічної роботи.
   3. Створювати умови для зростання продуктивності праці шляхом впровадження нових досягнень науки, техніки здійснювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи, покращенню організації.
   4. Організовувати вивчення, розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів праці.
   5. Постійно вдосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці, виплачувати заробітну плату в установленні терміни.
   6. Забезпечувати дотримання трудової та виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу.
   7. Дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці.
   8. Своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції.
 5. Робочий час та його використання
  1. В районній раді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя.
  2. Розпорядок роботи наступний:
   • початок роботи: 8-00;
   • обідня перерва: з 12-00 до 13-00;
   • закінчення роботи: 17-15, а у п’ятницю 16-00.
  3. Працівника, який з’являється на роботу у нетверезому стані, безпосередній керівник не допускає до роботи у цей день і здійснює відповідні дії щодо нього відповідно до законодавства України.
  4. Забороняється в робочий час:
   1. Проводити збори, засідання по громадських справах.
  5. Черговість надання щорічної відпустки встановлюється графіком, затвердженим керівництвом.
  6. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується головою районної ради та доводиться до відома всіх працівників.
 6. Заохочення за успіхи у праці
  1. За сумлінне виконання своїх трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, якості, тривалу і сумлінну працю, інші досягнення у роботі застосовуються наступні заохочення:
   1. Оголошення подяки.
   2. Виплата надбавки.
   3. Виплата премії.
   4. Нагородження цінним подарунком.

   Допускається поєднання декількох заохочень. При застосуванні мір заохочення забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання праці.

 7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
  1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання по вині працівника покладених на нього трудових обов’язків, або порушення режиму роботи, тягне за собою повне або часткове позбавлення надбавок, премій, винагород.
  2. При скоєнні працівником прогулу без поважних причин, появи на роботі у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння до нього застосовуються адміністративні заходи, оголошення догани, дисциплінарного або громадського стягнення, він позбавляється усіх видів премій і винагород.
  3. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради й оголошуються в розпорядженні, яке доводиться працівнику до відома.
  4. До застосування мір дисциплінарного або громадського стягнення від порушника потрібно взяти пояснення в письмовій формі. Відмова від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше двох місяців з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня допущення порушення.
  5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне стягнення. При застосуванні враховується важність скоєного порушення, обставини за яких його було допущено, попередня робота та поведінка працівника.
  6. Якщо протягом року з дня покарання до працівника не будуть застосовуватись нові дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності.

  Дисциплінарне стягнення може бути знято достроково за пропозицією трудового колективу, якщо працівник не допускає нових порушень і проявив себе, як сумлінний працівник.

  Зняття стягнення проводиться в такому ж порядку, що і було застосовано, тобто шляхом видання розпорядження.

 8. Заключні положення
  1. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку знаходяться в кожному структурному підрозділі виконавчого апарату районної ради.
  2. Всі ново-прийняті на роботу, знайомляться з Правилами під розпис.